Functieomschrijving

Directeur van de Burgerlijke Stand (DEMO I) bij het Departement Demografie (m/v/x)

Werkgever

Het Departement Demografie heeft als algemene opdracht om de administratieve diensten voor de burgers te verzekeren: het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand en van de bevolkingsregisters en de aflevering van alle wettelijke documenten uitgaande van deze registers. Het departement coördineert de organisatie van de verkiezingen. Het beheert ook de begraafplaatsen van de Stad Brussel en is verantwoordelijk voor het seniorenbeleid.

Het beheert de kinderopvang via een netwerk van 34 opvangplaatsen en een netwerk van samenwerkende onthaalouders verspreid over het grondgebied van de Stad. Het volgt de aanbevelingen van de subsidiërende overheden (ONE, K&G) en waakt meer in bijzonderheid over gelijke kansen en de verbetering van de opvangkwaliteit.

Het beschikt over een kader van 881 medewerkers, technici en administratieve krachten.

Functie

Missie

De Directie DEMO I (die uit de organisatorische eenheden Geboorten-overschrijving, Huwelijkszaken, Nationaliteit-overlijden-begraafplaatsen en Strafregister-verkeer bestaat, coördineren en superviseren, en er daarbij over waken dat er coherentie blijft bestaan op het operationele en het managementvlak

Taken

 • Samen met de diensthoofden de doelstellingen van het strategische plan vertalen in concrete acties
 • De realisatie van de doelstellingen binnen de gestelde termijnen monitoren, controleren en evalueren (monitoring van de projectfiches en prestatie-indicatoren)
 • De OE's (+/- 110 personen) coördineren en superviseren en er daarbij voor zorgen dat de diensten de wetgeving naleven, kwaliteitsvol werk leveren en zich kenmerken door continuïteit. De nodige informatie verstrekken aan de diensthoofden en hun coaching verzekeren
 • De werking van de entiteit evalueren en verbeteringsacties implementeren. De samenwerking met verschillende actoren intensiveren. De planning van het kader verzorgen
 • Opstellen en begeleiden van transversale en interne projecten in het departement in samenwerking met de diensthoofden, de hiërarchie, het kabinet, de externe actoren, enz. binnen de deadlines
 • Onder andere de functie-, functionerings-, evaluatie-, tucht-, absenteïsme- en rekruteringsgesprekken voeren met betrekking tot de diensthoofden
 • Deelnemen aan de uitwerking van de begroting, vanaf de voorbereiding tot bij de goedkeuring en waken over de goede uitvoering ervan
 • De uitgaande post (toezichthoudende organen, politieke leiders, burgers, parket, advocaten, enz.) controleren, alsook de complexe, uitzonderlijke en dringende dossiers (fraudes, klachten, enz.)
 • (Onder andere werk- en tucht-) procedures, projecten (reglement, instructies...), brieven, rapporten (college, gemeenteraad), enz. opstellen
 • De Stad Brussel vertegenwoordigen bij de externe instanties (FOD Justitie, politie, gemeenteraad, enz.)
 • Aan het departementshoofd de nodige informatie bezorgen - vordering van projecten en gevoelige dossiers (bijv. tuchtkwesties, fraude, klachten), dringende en uitzonderlijke situaties, enz. Reportings ontwerpen

Profiel

 1. 1. Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot functies van niveau A in de federale overheidsdiensten
  of
  de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen
 2. Relevante ervaring hebben in een leidinggevende functie van universitair niveau
 3. Kennis/ervaring hebben in het juridisch domein (meer specifiek in de materie burgerlijke stand)
 4. Ervaring hebben in het beheer van grote teams en in change management

Aanbod

 • Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden; contractuele betrekking in de tussentijd
 • Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster)
 • Plaats van tewerkstelling: Brussel
 • Maandelijks nettoloon: 2.576,53 € (minimum)/3.789,93 € (maximum) (weddeschaal A7). Een berekening van het loon, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de Dienst Geldelijke Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02/279 24 40.
 • Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, volledige terugbetaling van MIVB-abonnement en gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, vrijstelling van het remgeld bij het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR, samengesteld uit:

 • een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd;
 • een c.v.;
 • een fotokopie van het vereiste diploma.

De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is woensdag 6 februari 2019.

Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

De kandidaten die zouden gesolliciteerd hebben zonder alle toelatingsvoorwaarden te vervullen zullen beschouwd worden als ten onrechte ingeschreven.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Het koninklijk besluit van 23 december 1977 in verband met de sociale reclassering van de personen met een handicap in de gemeenten zal toegepast worden. De kandidaten worden verzocht bij hun kandidatuurstelling een attest te voegen van de bevoegde organisatie, waarin hun handicap erkend wordt.

Het programma van de selectieprocedure kan worden aangepast aan de aard van de handicap van de kandidaat.

Bijlagen

 • Online op:vr 4 januari 2019
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]